אנשים של צורה – כרך א – 020 – ה"כולל" המושל בכיפה

ה"כולל" המושל בכיפה

היו אלה ה"כוללים" שמשלו כאן בכיפה מאז חידוש היישוב היהודי בירושלים והעליות הגדולות של חסידים מתלמידי הבעש"ט ובעל התניא ושל פרושים מתלמידיו של הגאון מווילנה ורבי ישראל משקלוב. תושבי ירושלים המעטים התחלקו לפי כוללים: כולל ווהלין, כולל וורשה, כולל אמריקה ועוד. כל כולל, מעין קהילה אוטונומית, ושטח מחיתו המיוחד לו עם הכנסות שבאו לו מנדיבי לב חובבי ארץ-הקדש בארץ מוצאו שבגולה. מקורות פרנסה לא היו אז בירושלים, וכל "כולל" דאג לפרנסת אנשיו בהקצבה חודשית זעומה למדי, שבקושי הספיקה לפת במלח ומים במשורה. ההכנסות באו, כאמור, מיהודים בגולה שראו חובה וזכות לעצמם לתמוך באחיהם שעלו לארץ-ישראל כדי לחונן את עפרה ולחיות בה חיי קדושה ופרישות. הגדולים שבין ה"כוללים", שהכנסותיהם איפשרו זאת, אף דאגו להקים בתי-מגורים לחבריהם, וכך קמו רבות משכונותיה החדשות של ירושלים כמו בתי ורשה, בתי אונגרן, בתי ברוידה ובתי זיבנבירגן ואחרות.

עניה ודלה היתה ירושלים של הימים ההם, שבהם אנו מספרים. תושביה חיו במצוקה ובמחסור ואך בקושי הצליחו להחיות את נפשם ונפשות אנשי ביתם. ואולם, לעומת דלותה בחומר, עשירה היתה ברוח, בקדושה ובטהרה. נתברכה ירושלים של אז באישים בעלי שיעור-קומה, שבלהט אהבתם לארץ-הקודש התמסרו כל כולם להפרחת שממותיה ולקימום הריסותיה, כאשר בראש דאגותיהם בנינה של ירושלים.


<- לדף הקודםלדף הבא ->