אנשים של צורה – כרך א' – בשער הספר

בשער הספר

"עשרה קבין יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו" (קידושין מ"ט, ב').

מתוך תשעה קבין יופי שירדו על ירושלים' חלק כחלק נטלו אנשי ירושלים ויקיריה. ולא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן לשמוע אגדותיה וסיפוריה' מאז תפארתה מימי קדם ועד ימינו אנו – דור דור ואגדותיו, דור דור ומופתיו.

ואם יש את נפשכם להתבשם מיפיה של ירושלים ומחן אצילותה -צאו בעקבות בני ירושלים והתבוננו בנימוסיהם ובהליכותיהם, ואז תאמרו: מה נאים ומה יפים פעמיהם ומידותיהם של יקירי ירושלים.

אף אני זכיתי להמנות על דור שביעי של מקוממי חרבות ירושלים, לפיכך רק טבעי הדבר שנמשכתי כבחבלי קסם לאגדות ולסיפורים שקלטה אזני מפי אבותינו וזקנינו, ושימרתי אותם בזכרוני ואף העליתים על הגליון למען יעמדו ימים רבים – אחדים מהם אף פורסמו באחד מכתבי העת – עד שאמרתי נתמלאה המדה, וראויים הם מעשי המופת של אנשי-מופת להיות מונצחים ומסופרים מדור לדור בספר ערוך.

מתוך ילקוט מבורך של סיפורים על ירושלים ואנשיה, ביררתי וניפיתי את המובחרים שבהם, שבכל אחד מהם מעשה מופת ודוגמא, בבחינת "למען ידע דור אחרון"' על גדלותם ואבירות נפשם של ראשוני שבי ציון ובוני ירושלים, אשר בלהט חיבתם הניחו את היסודות לירושלים הנבנית והמתנערת משממונה ומצפה לקיבוץ בניה לתוכה.

★ ★ ★

בן יכבד אב – את ספרי זה אני מציב מצבת-עד, לאבי מורי הרה"ג ר' אברהם דב זצ"ל, משיירי "שפירי ירושלים", שהקרין עלינו מיופיו ומאצילותו, ומאז שהלך לעולמו, בערב פסח תשמ"ז, נעלם מנופה אחד השרידים של אנשי צורה ומופת של "ירושלים של מעלה" – ומאת משפחתנו הורם הנזר ונלקחה העטרה שפיארה אותנו שנות דור ודור – יהא זכרו מבורך!

ירושלים' תשמ"ט לפ"ק ש.ז. זוננפלד


<- לדף התוכןלדף הבא ->