ל. שלום עולמים

ואיך לא יתפתחו יפה הכשרונות האנושיים, ושאר רוחו של אדם איך לא יתרומם, אם תחת מלחמת עמים וקנאת לאומים, העוסקות להכביד את עול החיים על האנושיות בכלל, יהיה שלום עולמים שורר, ;וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות55.

באין תחרות ומריבה, יהיה כל עמל וכל כשרון מעשה פונה רק להתנשא אל על, להתאוות בחשק נחרץ להוסיף פעלים בחסד בצדק ודעת אלהים. גלגל החיים ינוע לא בכחה של קנאת איש מרעהו, כי אם בכח עז אהבת שם ד' ודרכיו. אחרי ד' ילכו כאריה ישאג56.


55. ישעיה ב, ד.

56. הושע יא, י.