ז. ותור בשקול דעת עליון

וכל זמן שאין עשות הטוב והצדק ערוכה בלבו של אדם במערכה טבעית, כל זמן שדעת אלהים האמתית, לעשות חסד משפט וצדקה בארץ, אינה כתובה על לוח לבו של האדם בכללו, כל זמן שהאדם צריך למלמדים מן החוץ על חובת המוסר והיושר האנושי, צריך הוא גם כן לסייגים ולשמירות רבים, שלא יתקלקלו אצלו סדרי הנהגתו, עד שיהיה מוכשר לקבל את ההדרכה הרצויה.

ולפעמים צריך גם כן לותר על חלק רשום מדרכי המוסר, כדי שתהיה הותרנות ההיא מכשרת את האדם למדתו היותר גבוהה, ואז גם אותו הותור קדוש ונשגב הוא. ואי אפשר לשקול הדברים כי אם בדעתו של אל דעות, בשקל הדעה האלהית, המקפת והכוללת כל. אני ד׳ ראשון ואת אחרונים אני הוא קורא הדורות מראש16.

אלמלא הקדמנו מה שראוי לאחר, אז אבדנו את הכל. הרבה דעות כוזבות, המשוטטות בעולם, ומעבירות רבים על דעתם ועל דעת קונם, לא באו כי אם מסבת השאיפה הנפרזה, שלא תדע עת וזמן לכל חפץ, ואין לה מעצר וגבול, ובאין די שכל להגיע להחכמה הצפונה באמונה טהורה לדעת כחה של התורה האלהית, בין בדחיפתה את האנושות למעלה היותר רמה, בין בהחזיקה בידה לנהלה לאטה לפי כחה. בחבלי אדם אמשכם, בעבותות אהבה17.


16. ישעיה מא, ד.

17. הושע יא, ה.