יח. הכנת הכיסוי

הערת הכיסוי של דם חיה ועוף, מפני שהיא ראויה להיות קדומה ויותר מובלטת, היא מסומנת גם כן באופן המעיד על עצם הפעולה הפרטית ההיא, בהזמנת עפר למטה, על פי קבלת חז"ל36. כלומר הכנה לדבר זכר.הבושת עוד קודם המעשה, בעוד מועד להיות שב וניחם, להכיר כי לא יאתה לשלח יד בחיי חי, כי טוב ד׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו.


36. חולין ראש פ' כסוי הדם, דף פג:, ביצה ז:, טוש"ע יורה דעה, הלכ' שחיטה, סי' כ"ח, סעיף ה'.