ו. אחדות כל הרוחות

הגרעין הזה, כשנזרע במעבה האדמה של שדה אשר ברכו ד' הולך הוא ועושה פירותיו. צריך הוא לטפולו, כנוס כל הרוחות אל המרכז הלאומי, כדי שלא יהיה הד הקול המוסרי קול חלושים, בעלי נזירות ופחדנים, כי אם קול חיים אמיצים ועליזים.

בחינות קטנות רשמתי פה, אבל הדרך ארוכה ורחבה. לא רק קול של רגש מסתתר הננו צריכים להביע, לא רגשי לב הנאמרים לשם טיפולה של היהדות בגלות, אשר היא שמה הולכת ומתנונת, כי אם קול אלהים בכח, קול חוצב להבות אש, המחובר מארבעת הרוחות, העושות את המחשבה שלמה. ונחה עליו רוח ד', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ד'7.

כללו של דבר, אחדות המחשבה על ידי קבוץ כחותיה וכל זרמיה השונים, היא המביאה לידי התאחדות הכחות הממשיים והתארגנותם.

וכל אשר אנחנו סובלים מפגעי הדעות, המתגלמות בחיים ובספרות, איננו בא, כי אם מפני הפרוד של הרוחות המיוחדות, שכל אחת אינה חפצה לראות בשכלולה של חברתה, ואינה מתרוממת למצוא את אשרה במיזוגה עם כל הרוחות, הנראות שונות ממנה, בדרך חבור אורגני, המכיל בקרבו את אור החיים והשלום.


7. ישעיה יא, ב.