כט. מרום השלמות לאדם

אבל מהי תבנית החיים, אם ראויים יהיו לתכונות מוסריות כאלה. אם אידיאלים מלאי הוד הללו לא יהיו בתור קפיצה חוץ לשיטה, ולא יכנסו בגבול אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר51.

מובן הוא, שערכי מוסרים כאלה אינם ראויים לאדם, כי אם בהשתלמותו כבר בכל צדדיו עד מרום השלמתו, שאביון יחדל מקרב הארץ, אפס לא יהיה בך אביון52, .נקשה רעב לא ימצא, לא ירעבו ולא יצמאו ולא יכם שרב ושמש53. חסר דעה לא יהיה במציאות, מפני שכולם יהיו לימודי ד', מלאים רוח חכמה, השפוך על כל בשר. לימודי חכמה, מלאכת מחשבת, וכל כשרון יקלו מאד, כשיתפתחו הכשרונות האנושיים לכל רחבם, החיים הטבעיים, היפים ונעימים, ישובו להדרת טהרתם הטבעית, בשנה שעתידין כל בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע54.


51. קהלת ז, טז.

52. דברים טו, ד.

53. ישעיה מט, י.

54. יבמות סג.