יב. תור המוסר הטהור והשלום

ובבוא האנושות למטרת אשרה וחופשה השלם, בבואה עד מרום פסגת ההשלמה של דעת אלהים צרופה, אל קדושת החיים המלאים בצביונם, אז יגיע תור הערת השכל, שהוא כבנין נוסד על הערת התורה, שקדמה לכלל האנושות. ויכיר אז האדם את יחשו אל חבריו ביצירה, בעלי החיים כולם, איך הוא ראוי להיות מצד המוסר הטהור, שאינו נזקק עוד לויתורים של דוחק, לצירוף של מדת הרחמים עם מדת הדין, לויתורים, שלא דברה בהם תורה אלא כנגד יצר הרע21, כי אם ללכת באורח טוב מוחלט. וכרתי להם ברית ביום ההוא עם חית השדה ועוף השמים ורמש האדמה, וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ22.


21. קדושין כא.

22. הושע יב, כ.