טללי אורות

השקפה על טעמי המצוות

נדפס בקובץ תחכמוני, שנת תר״ע
י"ל "״י אגודת הסטודנטים בשוויץ
בעריכת ר׳ בנימין מנשה ד״ר לוין ז״ל, ויבל״ח ר׳ משה ד״ר זיידל שליט״א,
תלמידיו הראשונים והותיקים של הרב זצ״ל
ליקוטים, מתוך פרק א׳, ד׳, ופרק ח'.