כח. חקים צדיקים לעתיד לבוא

וכשיצא אל הפועל המובן האלהי, שהוא אמנם יקר, ועמוק בעולם הזה, אבל קפוי48, קל ושטחי, יהיה לעתיד לבוא־ בשביל ההכשר, שהכשירו את הנפשות, אל ההדרכות הקדושות, שהנן בנויות על יסודן של אלה השאיפות העליונות, להרגיש אז יפה. איך לרומם את החיים כולם ותנאיהם עד מרום ערך כזה, שמוסרים כאלה יהיו ראוים להם. אז תתקיים התעודה, הנסמכה לזה בכתוב, כי עם קדוש אתה לד׳ אלהיך49.

וכל העמים, בשמעם את החוקים האלה ופעולתם, ודאי יאמרו אז, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, אשר לו חקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום50. היום שכל כך רחוקה היא האנושיות משאיפות נשגבות כאלה, שכל כך רחוקה היא הדרך עד שיוציאו את פעולותיהן. ואני הנני נותן לפניכם חוקים ומשפטים כאלה היום, בשביל ההכשר של העתיד הרחוק.

חוקים ומשפטים צדיקים כאלה אינם ראוים כי אם לגוי גדול, עם חכם ונבון, הראוי להתמכר כולו לאידיאלים רמים ונשאים, שכפי רוממות ערכם כך הוא מרחק דרכם, עם גדול ומלא עוז והכרת עצמיות נפלאה, רק הוא מוכשר שלא להניח ידו מאידיאלים נפלאים כמו אלה, הגנוזים בחקים ומשפטים צדיקים כאלה, עד אשר ישכללם ויוציאם לפעלם.


48. פסחים נ. תנחומא מ"ב, חקת כ"ד. ומדרש רבה, שם פי"ט, עה"כ זכריה יד, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון, דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידים להיות צפים לכם לעולם הבא.

49. דברים יד, ב. וסמוך, לא תאכל כל תועבה וגו'.

50. דברים ד, ו-ח.