כא. איסור בשר בחלב בעת המעבר

בידעך כי הבשר והחלב ביחש תיקון המאכל הם כל כך רחוקים, כל כך מתועבים, עד כדי איסור הנאה, בישול, ואכילה38. תכיר בבא מועד, כי חיי החי לא בוצרו בעבור קיבתך התאונית, והחלב עקרו נועד להיות למזון למי שעבורו בא הטבע למלא את תפקידו, כמו שחלב שדי אמך היה לך למבטח בימי הנקתך.

איסור חיבור הבשר עם החלב יכפול את הרושם המוסרי, שראוי להיות רשומו הולך ונחקק גם כן מעת המעבר, בעוד לא צמח האור הזרוע לעתיד לבוא.

אף שעוד לא נשלם חינוך האנושיות להיות מוכנת הערת הלב, לעת המאושרה, שתוכל בנקל ההערה השכלית להופיע, שלא לבד אכילת בשר ראויה למניעה, מצד מעלת המוסר הטהור, כאשר יתנשא לראש, כי אם גם אל החלב הנחלב יש ערך חטא וגזל מוסרי, כשיהיה נלקח באופן הדומה ללקיחת הבשר, על ידי צערו והפסדו של החי, על ידי מניעת התפתחות טובת ילדיה, שיוכרו אז, מטעם שערי צדק הנפתחים בעולם, לבעלים הברורים של קניניהם הטבעיים, שהם להם מתנת אלהים נכבדה, זה האור יחדור דוקא על ידי איסור אכילת בשר בחלב, עם כל הרחבתו וחומריו, המורה על יקרת ערך תעודתו.

התעודה האלהית הצפונה בזה, שרק באופן ההנהגה המעשית לשם עבודת ד' ושמירת חוקיו, כדי להרחיב על ידם משכיות של דעת האלהים הטהורה, היא פועלת לצרף את הבריות דור אחר דור.


38. חולין קטו: מכילתא, משפטים, פרשה כ'. לא תבשל גדי בחלב אמו, בג' מקומות, אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה, ואחד איסור בישול.