טו. גבולי ההתעלות

גבולי ההתעלות, פרטיהם, זמניהם, אופני פעולתם, אין אנו יודעים, ולא נוכל לדעת, אין לנו תוצאות רשמיות פרטיות על אלה. על כן הנם מהנסתרות לד' אלהינו, אבל בכלל ידענו ונוכל להשכיל, כי מעלות מעלות יש. שאין ההתעלות האחרונה, – אם נוכל לאמר מלה זאת, – באה בקץ ערכה בבת אחת. וכבר רמזו חכמים ז"ל, בכינור של שבעה נימין, של שמנה, של עשר לעתיד לבוא31. וציירו חכמי הקבלה, לכל אלף שנים מעלה יתרה, וקדושה מתגברת. ולכל שבעת אלפים צעד יותר מורגש. עולם, תקופה, שמיטה, וכן להלן, יובלות32.


31. במדבר רבה, בהעלותך, פט"ו. ותנחומא שם, וילקוט שמעוני, תהלים ו'. ופסיקתא. רבתי, כא. ר' יהודה אומר, ז' נימין היו בכנור, ולימות המשיח שמנה, ולעתיד לבוא עשר.

32. ס' התמונה, תמונה שלישית, חבור שעור קומה, לרמ"ק, סי' פ"ב, שית אלפי שנין הוי עלמא.