חזון הצמחונות והשלום
מבחינה תורנית

אורות

מהמאמרים *

אפיקים בנגב וטללי אורות
להרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל

לעילוי נשמת נכדו נושא שמו,
יקירי וחביבי, מופלא בתורה ובמעשים,
נזר מאכילת בשר בעלי חיים, מהיותו בן עשר שנים ויותר,
היה עדיו לגאון ולתפארת בית הרב יצ"ו
ונקטף באביב ימיו, באסון, לשברון לב כל מוקיריו,
ובתוכם

המלקט והמעריך
דוד כהן


* אורות המאמרים האלה הוקראו בכנס צמחונים דתיים, מפי המלומד הרה״ח ר׳ אדם נח ד"ר בראון ז"ל, שנלב״ע ד׳ אדר תש״ך