תיקוני טעויות

עמ׳ טז שורה 9 במקום ההמגושמת צ"ל המגושמת
עמ' כא שורה 3 במקום היממים צ״ל הימים
עמ' מ שורה 13 במקום בשנה צ״ל בשנה.
עמ׳ מג שורה 8 במקום הקבה צ״ל הקבלה