015 פרק טו – השליחות לוונציה

פרק טו' – השליחות לוונציה

אישיות נעלה כמו רי"ק, ורק אחת כמוה, יכולה להתמסר לכתיבת ספר במשך עשרים שנה! וכאשר סיים בשנת ש"ב את מעשה ההעלאה על הכתב, החל להגיה את יצירתו ולערוך את הספר מחדש. מלאכה עצומה זו ארכה שוב שתים עשרה שנים נוספות.
אבל ר' יוסף לא חיכה עד שיסיים את כל מלאכת העריכה וההגהה – הוא ביקש להדפיס את החלק הראשון כשהיה מוכן להדפסה. לשם כך קרא אליו את שני החכמים, ר' משה אבן שושן ור' חיים סרוק, ופנה אליהם:
– חכמי החשובים, הואיל ואתם יוצאים לאיטליה בשליחות עבור עירנו הקדושה וישיבותיה, ברצוני למסור בידכם את כתב היד היקר לי מאוד של ספרי ה"בית-יוסף" על חלק "אורח חיים" ולבקש מאתכם להביאו לדפוס באיטליה, במקום אשר תבחרו – כטוב בעיניכם. ואני, בעזרת ה' אשלם שכר טרחתכם.
ר' משה ור' חיים שמחו להיות שליחים לדבר מצווה מאת מרן ר"י. והבטיחו לשמור את כתב היד מכל משמר.
– מורנו ורבנו, לא נפיל דבר מכל אשר ביקשת
בעזרת היושב במרומים.
וכך היה. הם הביאו לבית הדפוס של יוסטיניאן בוונציה את החלק הראשון, חלק אורח חיים, בשנת ש"י.


מראה בעיר ונציה בתקופת הדפסתו של ה"בית-יוסף".