025 – פרק כה – סודות גדולים בשידוך

פרק כ"ה – סודות גדולים בשידוך

באותן השנים שהתחולל מעשה דאוד עלה לצפת ר' יצחק לוריא, המכונה בפי כל האר"י. איש זה הביא לעיר הקודש בגליל שיטה חדשה בלימוד הקבלה. עד אז למדו כולם לפי דרכו של ר' משה קורדובירו, וגם רי"ק היה מן הדבקים בשיטתו. האר"י נתפרסם במעשיו ובדרכו החדשה למרות שהותו הקצרה יחסית בצפת.
כאשר בגרה בתו של ר' יצחק לוריא נתן עיניו בשלמה קארו, בנו של מרן, כמיועד לחתן עבור בתו. שני המחותנים, האר"י ומרן, שמחו מאוד כי בניהם הסכימו לבוא בקשר של נישואים, ובצפת נערכה חגיגת אירושים לרגל המאורע. כל מי ששמע על השידוך שנשתדכו שתי המשפחות אמר: – ענבי הגפן בענבי הגפן. בשמחה זו של מצווה נכחו כל גדולי חכמי צפת שברכו את בני הזוג הצעיר בכל מילות הברכה. נשמעו דברי תורה, חידושים ופלפולים. אולם יותר מכל הפליאה דרשתו של אבי הכלה, שכן הוא דיבר דברים על דרך הסוד, וכל השומעים שתו בצמא את דבריו.
חזר רי"ק לביתו וסיפר לאשתו:
– אשתי, אשתי, מה אומר לך או מה אספר מהרזים ששמעתי היום. קשה עלי לתאר לר עד כמה זכיתי להכיר ברזין דאורייתא (-בסודות התורה) שיצאו מפיו של האר"י בסעודה זו; אפילו המלאכים לא זכו לסודות הרקיע כמו אלו אשר נתגלו בלילה זה. נשמתו של האר"י מיוחדת במינה, היא באה מהיכל הנבואה, על מנת להגיע לרזין דרזין כאלו צריך נשמה כמו שלו.
באותה מידה שהעריך מרן את האר"י כאיש תורת הסוד, כן העריך האר"י את מרן כאיש ההלכה. כל בעיה מעשית שבאה לפניו היה שואל את ר' יוסף, וכשלא היה האר"י בצפת שלח לו איגרת עם שאלה הלכתית.


בית הכנסת הספרדי של האר"י בצפת.
בתוך בית המדרש ישנה מערה קטנה שבה היה נוהג להתבודד ולעסוק בקבלה.