המקורות

המקורות
——–

תורת ארץ ישראל:
עד עמוד ה' – חביון עז מעמ' י"ג עד ט"ז
חיי כנסת ישראל וכו'- נאדר בקודש עמ' ל"ג
חכמת הקודש וכו' – אורות הקודש עמ' קל"ג
על ידי תחיתם וכו׳ – אגרות ראיה עמ׳ 284.

א. קרבת אלהים:
תחכמוני, ספר ב' מעמ' 1 עד 3 (פרק ממאמר בשם זה).

ב. עבודת אלהים:
פתיחה – ערפלי טוהר ע"מ מ״ו
א- עקבי הצאן עמ' נ"א
ב – שם מעמ' נ"ד עד ס"ד בהשמטות
ג – התרבות הישראלית, "זרעונים" מעמ' 14 עד 17
ד – ערפלי טוהר עמ' כ'
ה – שם עמ' מ'
ו – שם עמ' כ"ד
ז – שם עמ' כ"ה

ג. יראת שמים:
פתיחה – עקבי הצאן עם' כ"ז.
א – שם עמ' ע'-ע"א
ב – אורות התשובה פרק י"ד, לד
ג – מדברים שבע"פ, מתוך שיחה בישיבה המרכזית, נרשם ע"י נ.
ד – אגרות ראיה עמ' נ'
ה – שם, עמ' ב'
ו – ערפלי טהר עמ' ל"ב
ז – אגרות ראיה עמ' 9־128
ח – אורות התשובה פרק ו׳, ג
ט – אגרות ראיה עמ' 8־7־246
י – אורות הקודש עמ׳
יא – נאדר בקודש עמ' ל"ב

ד. תורה ומצות:
פתיחה – עקבי- הצאן עמ' מ"ח-ט'
א – אגרות ראיה עמ׳ 6
ב. – התרבות הישראלית עמ' 14
ג – אדר היקר עמ'
ד – עקבי הצאן עמ' כ"ה
ה – אגרות ראיה עמ' 68
ו – זרעים" ז', תרצ"ו
ז – ערפלי טוהר עמ׳ ס'
ח – אורות עמ׳ 67
ט – התרבות הישראלית עמ' 13
י – עקבי הצאן עמ' נ"ט
י"א – ערפלי טוהר עמ' י"ג
י"ב חבש פאר, הוצאה שניה, עמ' ל"ו
י"ג – שם עמ' ל"ח
י"ד – אורות עמ' 68
ט"ו – ערפלי טוהר עמ' י"ז
ט"ז – התרבות הישראלית עמ' 13
י"ז אורות ע"מ 80־79
י"ח – אגרות ראיה עמ' 150.

ה. תפלה:
פתיחה – סדר תפלה ליום הולדת מלך אנגליא, עמ' 6, ירושלים תרפ "ג.
א – אורות הקודש עמ' רנ"ד
ב – ערפלי טוהר עמ' כ"ג
ג – שם עמ' ז'
ד – שם עמ' נ"ג
ה שם עמ' ס"א
ו – שם עמ' ג'
ז – אורות התשובה פרק י"ד, כ"ב
ח – מדברים שבע"פ, נרשם ע"י נ.

ו. קרבנות:
ספר פתיחה – אורות עמ' צ"ה.
א – ערפלי טוהר עמ' ז'
ב – תחכמוני ספר א', "טללי אורות" עמ' 20
ג – חבש פאר, הוצאה שניה, עמ' ל"ד
ד – ערפלי טוהר עמ' י"ד

ז. נבואה:
פתיחה – א. אורות עמ' 76; ב. מתוך מכתב לתלמידו הד"ר משה.
א – מדברים שבע"פ, מתוך שתי שיחות בזמנים שונים. נרשם ע"י נ.
ב – הניר, "דרך התחיה" עמ' 6
ג – אגרות ראיה עמ' 36
ד – שם עמ' 193
ה – התרבות הישאלית עמ' 10-11
ו אורות הקודש עמ' כ"ד
ז-ח – אורות עמ' 117-18

ח. הלכה ואגדה:
פתיחה – ערפלי טוהר עמ' ס"ז
א – אגרות ראיה עמ' 9-10
ב אורות הקודש עמ' כ"ג
ג שם עמ' כ"ה-כ"ח
ד – אורות עמ' 42
ה – שם עמ' 106
ו – עקבי הצאן עמ' נ"ב-נ"ד

ט. כנסת ישראל:
פתיחה – א. אורות עמ' 20; ב. המחשבה הישראלית עמ' י"ז.
א – ערפלי טוהר עמ' י' ועמ' ל"ט
ב – אגרות ראיה עמ' 74
ג – תחכמוני, ספר א', עמ' 7־6
ד – ערפלי טוהר עמ' מ"ה
ה – שבת הארץ, בראש ההקדמה
ו – אגרות ראיה עמ' 8־127
ז – אורות עמ' 52
ח – התרבות הישראלית עמ' 19
ט – ערפלי טוהר עמ'
י – שם עמ' מ"א
י"א – מתוך מכתב לתלמידו הד"ר משה זידל (תרס"ט)
י"ב – אורות עמ' 72
י"ג – אגרות ראיה עמ' 178

י. המחשבה הישראלית:
פתיחה – א. אורות הקודש עמ' רע"ב; ב. שם עמ' רע"ז זידל.
א – אורות עמ' 40
ב – אדר היקר, מאמר "מעם צרי" מעמוד 2 ואילך
ג – תכנית הישיבה המרכזית עמ' 8
ד – הניר "תלמים" עמ' 38
ה – מדברים שבע"פ. שתי שיחות־מבוא לספר "הכוזרי" בישיבה המרכזית. נרשמו ע"י נ.
ו – אגרות ראיה עמ' 7־36

דפוס "ציון" רוהלד.

משנה הרב Hebrewbooks_org_37581_recognized