שבוע שישה עשר של התחזקות יום שני בשבת


יום שני בשבת

מתוך מאמר אגודת השומרים של החפץ חיים:

"הנה ידוע לכל מאמר חז"ל ביומא (ט', ב') שבית שני נחרב בעוון שנאת חינם ולשון הרע, ואיתא בראשונים שאם היה בכח חטא זה להחריב בית בנוי, על אחת כמה וכמה שיש בכוחו לעכב שלא יבנה, וגם מאבד בזה את מעט התורה שיש בידו. והתבונן האדם בעצמו כמה עובר על זה בכל שבוע, לפעמים בלשון הרע ולפעמים ברכילות ולפעמים בהלבנת פנים ולפעמים במרמה, ולפעמים בלשון שקר ולפעמים בעוון מחלוקת, ולפעמים עובר בכמה מהם בכל יום. כלל הדברים: שנעשו הפקר כמה פרשיות בתורה. ואמרו חז"ל שאמר הקב"ה: המצוות הן שְׁלוּחַי, ושלוחו של אדם כמותו, אם אתה מכבד אותן כאילו לי כבדת, ואם אתה מחלל אותן כאילו לי אתה מחלל… והנה באמת אם לא היה בכח האדם להינצל מזה החטא לא היה הקב"ה כותב זה בתורתו הקדושה ובכמה לאוין ועשין, אלא שהיצר מתגבר על האדם ואינו מניחו להתבונן בזה. בין כך ובין כך עדיין לא ניתקן החטא ומשיח לא בא. והנה אנו מבקשים גם בתפילתנו: "אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה". וזה ידוע כי כל זמן שאנו שקועים בזה החטא אי-אפשר שיתגלה כבוד מלכותו עלינו… ונתיעצתי עם אנשים יראי אלוקים בעניין הזה, ונגמר הדבר בעזרת השם יתברך כך: שאם לא נוכל להציל את הכלל כולו מעוון זה, נראה לי לייסד על כל פנים אגודה מן החרדים לדבר ה', ויהיו נקראים אגודת השומרים, על שם הכתוב "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו" – שיהיו הם הַמִּתְחַזְּקִים בעניין זה לכבוד ה' יתברך ולכבוד תורתו. ישראל מאיר הכהן".