שבוע ארבעה עשר של התחזקות יום שבת קודש


שבת קודש

מתוך אורות הקודש ג' , עמ רפ"ו ו- רפ"ח:

"כל מה שהנשמה מתגברת ביותר באדם, ואור הקודש מתגלה בו, ככה הוא מרגיש יותר את הערך של דיבורים שבקדושה, וכשהוא מדבר בתורה ובתפילה, שפעה רבה של אורות שופעים ממנו, פתיחת צינורות הדעה העליונה והרגשת הקודש המלאה מתראה לפניו בשלל צבעי אור וחיים אמיצים נאדרים בקודש…".

"בחוץ לארץ אין מתגלה כי-אם הערך של המעשה, ובארץ ישראל הערך של הדיבור, ובבית המקדש הערך של המחשבה… לכל מי שמצפה יותר לישועה, ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר ומעטרים את ערכי המעשה שלו…".