שבוע ארבעה עשר של התחזקות יום שני בשבת


יום שני בשבת

מתוך הספר 'משנת ישראל' , הרב ישראל וינמן שליט"א, סימן י"ב ס"ק ל':

"…ונראה לעניות דעתי שאם יש לפניו ברירה של גם תלמיד חכם וגם עם הארץ כגון בחתונה וכדומה שיש שולחנות שולחנות, וישב בשולחן [של] העם הארץ, בזה נראה פשוט שהוא ביטל מצות "ובו תדבק", אפילו אם הוא לא למד אצל העם הארץ כלום, דיש לפניו הברירה להידבק בתלמידי חכמים ללמוד מהם, ואם הוא לא עשה כן, כיוון שהוא היה יכול ללמוד מהם ולא למד, אין לך ביטול "ובו תדבק" גדול מזה. ומה שכתב החפץ חיים בהגהה (עשין ו'): "וכל שכן לפי מה שמצוי… בשבת קודש אחר סעודה שלישית, שיש כמה כיתות אנשים הלומדים תורה, מסתמא מְשִֹיחִין בדברי אלוקים חיים, ושארי האנשים מסתמא מְשִֹיחִין בענייני הבלי העולם, ובודאי מתגנדר על לשונם דברי לשון הרע והוללות וליצנות, אם כן מי שפורש מהבעלי תורה והולך ומטה אוזנו לחברה הרעה הזאת כדי לשמוע מהם סיפוריהם ההבלים, עובר על מצות עשה זו…".