שבוע שלושה עשר של התחזקות ערב שבת קודש (יום שישי)


ערב שבת קודש

מתוך ספר חסידים, פיסקה קנ"א:

"קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם" (ירמיה י"ב, ב'), אלו בני אדם המוציאים חטא וניבול פה או דבר רע על חבריהם בכוונה ואומרים המקום ימחל לנו, ואינם במעלת היראה כי אינם יראי חטא, ולא שבט אלוקים ואימתו עליהם, שיוכלו להעמיד את עצמם שלא להוציא מפיהם הדבר הרע, וכמדומה בעיניהם שהוא מוחל להם באומרם הצור ימחל לנו, לא יאבה ה' סלוח לו, כי הם יודעים אותו ומתכוונים למרוד".

מתוך פיסקה תרל"ב:

"אדם שמספר רע על בני אדם, אל תכריעו (כוונת רבנו, כי מדברי המספר בל יכריע את מי שמספרים עליו לכף חובה, כי אין להאמין למספר), אלא הרב מספר לתלמידיו כדי שלא יעשו כך. ודע שכל המספר על בני אדם רע, תוכל לחשדו באותו דבר זה הרע שמספר על אחרים, שהרי אמרו (קידושין ע', א'): "כל הפוסל, במומו הוא פוסל". ולמה אמרו במומו הוא פוסל? -כי הלב של הפוסל לא יוכל לחשוב מום לחברו, אלא במה שמצוי בו, אומר לאחרים".