שבוע שלושה עשר של התחזקות יום רביעי בשבת


יום רביעי בשבת

מתוך ספר החינוך, מצווה רמ"ג, מצות אהבת ישראל:

"לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו, שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, י"ח)…שהאוהב את חברו כנפשו לא יגנוב ממונו…ולא יזיק לו בשום צד…שורש המצווה ידוע כי כמו שיעשה הוא בחברו כן יעשה חברו בו, ובזה יהיה שלום בין הבריות. ודיני מצווה זו כלולים הם בתוך המצווה, שכלל הכול הוא שיתנהג האדם עם חברו כמו שיתנהג עם עצמו, לשמור ממונו ולהרחיק ממנו כל נזק, ואם יספר עליו דברים יספרם לשבח, ויחוס על כבודו ולא יתכבד בקלונו… והמתנהג עם חברו בדרך אהבה ושלום ורעות ומבקש תועלתם ושמח בטובתם, עליו הכתוב אומר: "יִשְׂרָאֵ֕ל אֲשֶׁר־בְּךָ֖ אֶתְפָּאָֽר" (ישעיה מ"ט, ג').