שבוע שלושה עשר של התחזקות יום שלישי בשבת


יום שלישי בשבת

מתוך המהר"ל, נתיב הלשון, פרק ה':

"ואמר רב חסדא אמר מר עוקבא: כל המספר לשון הרע, אמר הקב"ה אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר: (תהילים ק"א ה')"מלושני [מְלָשְׁנִ֬י] בַסֵּ֨תֶר רֵעֵהוּ֮ וגו' אֹ֝ת֗וֹ לֹ֣א אוּכָֽל" …ופירוש דבר זה, כי המספר לשון הרע הוא רע כמו שנקרא בעל לשון הרע, והשם יתברך הוא הטוב הגמור, שהרי נקרא השם יתברך טוב, דכתיב: "טוב ה' לכל", ואין ספק שאין מתחבר ביחד הטוב והרע כאחד בעולם, ולפיכך אמר שאני והוא אינם יכולים לדור בעולם, אף-על-גב שגם העין נקרא עין הרע, מכל מקום חילוק יש, כי בעל לשון הרע הוא הרע הגמור עד שהוא רע במעשה, כי הדיבור נחשב מעשה, אבל הראיה אין נחשב מעשה… ועוד כי הדיבור הוא צורת האדם כמו שאמרנו למעלה, וכאשר הוא בעל לשון הרע, הוא בעצמו רע, ואיך יהיה לו חיבור אל השם יתברך שהוא הטוב הגמור, אבל לפי הדברים אשר נתבארו מבעל לשון הרע שהוא נחשב כמו הנחש שהוא מזיק בלא הנאה, ודבר זה רע לגמרי כמו שנקרא בעל לשון הרע שיפעל רע שלא בשביל הנאה, ודבר זה רע גמור, ולפיכך אמר: אני והוא אין יכולים לדור ביחד בעולם, כאשר הטוב והרע אין ראוי שיהיו נמצאים ביחד…".