שבוע אחד עשר של התחזקות יום שני בשבת


יום שני בשבת

מתוך מחנה ישראל, פרק ל"ב:

"…בו יבואר איך צריך להתחזק בעת המלחמה…וביותר צריך אז להיות זהיר בשלושה העוונות החמורים שהוא עבודת כוכבים ומזלות, גילוי עריות ושפיכות דמים לאחד מאחיו, וגם מן איסור לשון הרע, וכלול בזה כל ענייני המלשינות איש על אחיו, כי על-ידי אלו הדברים מסלק הקב"ה שכינתו מן האדם, וכמו שכתוב: "כי תצא מחנה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע", ואיתא בספרי (דברים רנ"ג, ג' [תצא פסקה מ"ד]): דבר רע אלו – עכו"ם[=עבודת כוכבים ומזלות], ג"ע[=גילו עריות] וש"ד[=ושפיכות דמים], כשהוא אומר דבר – אף על לשון הרע שהוא דיבור רע…".